Informace z Frýdku-Místku

Je v bytostném zájmu všech organizací, které pobírají dotace z městské pokladny, aby se podrobily případným kontrolám ze strany města, zda jsou finanční prostředky použity v souladu s deklarovaným účelem, aby peníze mohly čerpat i v dalším období. Frýdecko-místecký fotbal, za který momentálně jedná Radim Mamula (kandidát za ANO do Senátu) a ve výkonném výboru figuruje i náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO), si ovšem do svého účetnictví nahlédnout nenechal. Počátkem týdne se měla uskutečnit předem naplánovaná kontrola spolku FK Frýdek-Místek ze strany finančního výboru města, k překvapení jeho členů ovšem nebyla jeho předsedou Radimem Mamulou umožněna. Ten měl argumentovat údajným nesouladem obsahu plánované kontroly se zaslaným oznámením o kontrole, kvůli kterému se prý nemohl na jednání připravit. Zřejmě však hrál pouze o čas, aby finanční výbor neměl výsledky kontroly k dispozici na jednání městského zastupitelstva 8. června. Právě tam je připraven materiál Odvolání a volba předsedy a členů finančního výboru zastupitelstva města, kde má být funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku zbaven v této chvíli pro ANO nepohodlný a nedostatečně loajální Zdeněk Blecha (ANO), podobně jako členka finančního výboru Kateřina Kyselá (ANO). Do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku má být zvolena Romana Kiecková (ANO) a uvolněné místo člena finančního výboru nemá podle navrhovaného usnesení obsadit nikdo jiný než samotný Radim Mamula. To už zní jako příliš silné kafe i na koalici, která bohatě prokázala, že pro své udržení dokáže z toho, co si partneři navzájem servírují, spolknout opravdu ledacos. Zastupitelstvo se bude muset se vzniklou situací vypořádat, protože právě ono může z neposkytnutí součinnosti při kontrole finančního výboru vyvodit vůči fotbalovému klubu konkrétní sankce a opatření. Samotný finanční výbor je jen prodlouženou rukou zastupitelstva, která v extrémním případě, jako je tento, nedosáhla, kam má. Město ale má další možnosti, jak si kontrolu správného nakládání s jeho prostředky vynutit jiným způsobem. Jen pro to musí být vůle.

Snad ani nekonečné obstrukce plodící spolek Děti Země si nemyslel, že by to mohlo dopadnout jinak: Ministr dopravy jako odvolací orgán potvrdil opětovně právní moc stavebního povolení na 12 stavebních objektech akce „D48 Frýdek-Místek, obchvat”, což po doručení veřejnou vyhláškou (15 dní) umožní pokračovat se stavbou II. etapy obchvatu prakticky v plném rozsahu. Informoval o tom včera generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl. Včerejší veřejná vyhláška přináší rozhodnutí o rozkladu ze dne 8. září 2017, podaném spolkem Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu proti rozhodnutí ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, ze dne 11. srpna 2017, jímž byla Ředitelství silnic a dálnic ČR povolena stavba dálnice „Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat“ v rozsahu 12 stavebních objektů. Ministr dopravy v něm rozhodl o upřesnění textu, kdy musí být odstraněno z přírodní památky Profil Morávky a jejího ochranného pásma dočasné oplocení, a upřesnil také otázku povrchu území pod mostem. „Z hlediska relevantnosti hlukových údajů je měření nutno provést nejdříve jeden rok a nejpozději do tří let po zprovoznění stavby ve zkušebním období, kdy dojde ke stabilizaci dopravních intenzit průjezdnosti,“ praví se také ve vyhlášce, která se tak vypořádává s námitkou, že v dokumentaci není přesně stanoveno, kdy se má měřit hluková zátěž okolí. Stavebníci se tedy po zakonzervování stavby budou moci znovu vrátit do práce a ministerstvem avizované zprovoznění obchvatu, první části už v červnu, druhé do konce roku, je zase o něco reálnější.

Na primátora Petra Korče a zastupitele města se obrací šest primářů frýdecké nemocnice s žádostí o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Chtějí se na něm vypořádat s dezinformacemi vypuštěnými vedením města, které nemocnici poškozují a komplikují všem jejím zaměstnancům výkon povolání. Autority z řad lékařů jsou připraveny k vyjasnění vzájemných postojů a stanovisek, protože současná situace, kdy se z nemocnice stalo politické téma, není pro její další fungování vůbec přínosná. Podepsaní lékaři jsou známí a uznávání odborníci, kterých si velmi vážíme. Léčí naše lidi, nešli za "lepším do ciziny".

Včera bylo pozdě. Takto upozorňuje hejtman Ivo Vondrák ministra zdravotnictví Vlastimila Válka na nutnost řady kroků k tomu, aby mohl i do budoucna fungovat systém primární péče o děti, aniž by zkolaboval, a navrhuje přijetí systémových změn za účelem zlepšení dostupnosti primární zdravotní péče pro děti a dorost. FMSEZNAM dnes přibližuje obsah dopisu, který byl reakcí na vynucené změny v péči o děti ve frýdecké nemocnici. „Uprchlická krize spojená s válkou na Ukrajině akcentuje a zároveň akceleruje dlouhodobé problémy spojené s poskytováním zdravotní péče dětem, respektive obecně osobám mladším 18 let. V uplynulých dvou letech jsme se potýkali s onemocněním COVID-19, které odvedlo naši pozornost od jiných problémů, které zdravotnictví na poli péče o dětské pacienty již předtím sužovaly,“ oslovuje hejtman Ivo Vondrák ministra a připomíná, že nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost se už zdaleka netýká jen odlehlých oblastí, ale v podstatě celého území republiky. „Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost či Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně opakovaně upozorňovaly jak na přetíženost stávajících praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD), tak zejména na možný budoucí totální kolaps systému primární péče o děti a dorost v ČR vzhledem k demografickému vývoji populace PLDD, z nichž velká část byla již v té době v důchodovém či předdůchodovém věku. Tato jejich obava se zejména v posledních třech letech začala nebezpečně naplňovat,“ upozorňuje hejtman a přidává statistiku ze severní Moravy, kde svou praxi bez náhrady ukončilo dvanáct PLDD, kdežto novým bylo vydáno oprávnění pouze ve čtyřech případech. A právě proto má zdejší krajský úřad ve svém archivu 5982 karet dětských pacientů, kteří nemají svého registrujícího PLDD. ZBYTEČNÁ DVOUKOLEJNOST VZDĚLÁVÁNÍ PEDIATRŮ Podle hejtmana Vondráka nedostatku PLDD přispívá i aktuální nekoncepční dvoukolejnost systému vzdělávání nemocničních a ambulantních pediatrů, kdy zcela nelogicky si jejich specializované způsobilosti nejsou rovny. „Nemocniční pediatr se specializovanou způsobilostí v oboru Dětské lékařství nemůže automaticky poskytovat primární pediatrickou péči, protože nemá specializovanou způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost, a naopak. Přitom je to PLDD, kdo posílá dítě do nemocnice na dětské oddělení, když je mu potřeba poskytnout komplexnější zdravotní péči. Nemocniční pediatři tudíž nemají žádnou motivaci vypomáhat v ambulantním sektoru, když by kvůli tomu museli, i přes atestaci v oboru Dětské lékařství, navíc absolvovat několikaměsíční kvalifikační kurz na PLDD,“ popisuje nelogický stav hejtman. LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA V dopise ministrovi se rovněž zmiňuje, že Moravskoslezský kraj opakovaně upozorňoval na stupňující se problémy se zajištěním lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“), v důsledku neochoty PLDD se na jejím zajištění adekvátně podílet, a zároveň na absenci efektivního způsobu vymáhání této jejich povinnosti dané jim zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. „V rámci stávajícího systému veřejného zdravotního pojištění a kapitačních plateb neexistuje žádný motivačního faktor, ať už pozitivní, či negativní, který by přiměl PLLD k tomu, aby na zajištění LPS participovali. Přitom pokud by každý PLDD v České republice odsloužil na LPS v průměru dvě služby ročně, byla by LPS pohodlně zajištěna. Jistě chápete, pane ministře, že současný trend je dlouhodobě neudržitelný,“ upozorňuje hejtman. PROMRHANÁ KONCEPCE Ivo Vondrák v dopise připomíná, že už v roce 2019 vydalo ministerstvo zdravotnictví Koncepci změn primární péče v ČR, která hovořila mimo jiné o posílení kompetencí praktických lékařů, o sdružených praxích, o změnách ve financování, nebo navrhovala řešení nežádoucí dvoukolejnosti systému vzdělávání pediatrů. Dále obsahovala návrhy změn v systému lékařské pohotovostní služby. „Máme za to, že v současné době, poznamenané uprchlickou vlnou a velkým množstvím dětských pacientů z Ukrajiny, je posílení dětské LPS jediným způsobem, jak alespoň částečně kompenzovat nedostatek dětských praktických lékařů, respektive jejich přetíženost, a to v relativně krátkém časovém horizontu. Nicméně zmíněná koncepce nikdy nebyla uvedena v život a vše je stále nastaveno stejně jako v roce 2011, kdy vstoupil v platnost současný zákon o zdravotních službách,“ zní stanovisko kraje, který zdůrazňuje, že za těch 11 let se situace dramaticky změnila a na tyto změny je nutné reagovat. „Je potřeba, aby ministerstvo zdravotnictví urychleně provedlo aktualizaci koncepce, aby byly provedeny systémové změny v úhradách primární péče na úrovni kapitačních plateb, změny ve směru k obligatorní participaci PLDD na zajištění LPS atd. Kroků nutných k tomu, aby mohl systém primární péče o děti fungovat i do budoucna a nezkolaboval, je nutné udělat celá řada. Především je ale nutné, pane ministře, s těmito kroky začít okamžitě, protože už včera bylo pozdě,“ naléhavě vybízí v závěru dopisu hejtman kraje Ivo Vondrák. Dopis na ministerstvo odešel v den konání tiskové konference 6. dubna, kdy krajský úřad coby zřizovatel Nemocnice ve Frýdku-Místku uspořádal tiskovou konferenci k tématu omezení provozu dětského oddělení a pohotovosti, které podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera (ANO) bylo zneužito k politickému boji a vyvolávání vášní a strachu mezi obyvateli (psali jsme zde). Do Velikonoc ještě ministerstvo na tento dopis neodpovědělo.  

Sídlo hnutí Občané spolu - Nezávislí:

8. pěšího pluku 2380
Frýdek-Místek
738 01


Provozní účet: 115-3031490237/0100
Transparentní účet: 115-5646610257/0100